Kvalitet & miljö

Kvalitet
Kalles utför kundanpassade logistiktjänster med höga krav på varsamhet och trygghet. Det ställer höga krav på våra medarbetares kompetens. Vår ambition är att bibehålla goda och långsiktiga affärsrelationer med våra kunder. Därför är det viktigt att vi lever upp till kunders förväntade kvalitet. Det gör att vi genomför regelbundna kvalitetsmätningar för att säkerställa kvalitetsnivån. Vi är certifierade enligt ISO 9001 samt SMF:s branschstandard för flyttföretag.

Miljö
Det är viktigt för oss att ta ansvar för miljön och vi arbetar aktivt för att minska företagets miljöpåverkan. Vi är certifierade enligt ISO 14001. Några exempel på vårt aktiva miljöarbete är:

  • Grundläggande miljöutbildning för vår personal.
  • Eco driving-utbildning av våra förare leder till ett ekonomiskt körsätt.
  • Källsortering av allt avfall.
  • Val av klimatsmarta produkter vid inköp.
  • Kontinuerlig förnyelse av vår vagnpark till med klimatsmarta fordon.
  • Datakommunikationssystem som loggar bränsleförbrukning, körsätt och fordonens realtidsposition.
  • Branschanpassat datasystem för att optimera beläggningsgraden i våra fordon, vilket minimerar risken för onödig tomkörning.
  • Containersystem för optimalt fordonsutnyttjande.
  • Aktivt arbete med att få fler transportuppdrag via rälsburen trafik.

Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy

Kalles Bud &Transport i Norr AB är ett nischföretag i transportbranschen
som tillhandahåller kundanpassade transport- och logistiklösningar, specialiserade på transport av ömtåligt och svårhanterligt gods. Vi erbjuder mervärdestjänster i samband med transporter som inbärning, avemballering, konfigurering av kontorsmaskiner samt flyttningar för företag och privatpersoner.

Vi erbjuder även inredningsmontage för hem, kontor och offentlig miljö. Våra största kunder är ledande leverantörer av kontorsmöbler.

I egen terminal erbjuds lagring och magasinering.

Vi ska i vår verksamhet sträva efter att leverera tjänster och produkter med
 en kvalité som gör att vi får nöjda och återkommande kunder.

Målsättningen skall vara att göra rätt från början så att vi ständigt minskar våra felkostnader, reklamationer och miljöpåverkan. Genom varsam hantering och användandet av miljöanpassat flergångsemballage undviks engångsemballage i stor del av transportuppdragen.

Vi vill också att verksamheten skall kännetecknas av omsorg om våra medarbetares arbetsmiljö och aktivt verka för att minimera de moment som kan innebära ohälsa. 
Vår största miljöpåverkan kommer från transporter samt den fastighet
verksamheten bedrivs ifrån.

Vårt ledningssystem ska praktiseras inom alla funktioner i verksamheten och det ska vara ett aktivt verktyg i arbetet för att uppnå förbättrade och effektivare processer, alltid med kunden, miljön samt arbetsmiljön i centrum.

Vi ska i alla delar av vår verksamhet, där så är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, ta hänsyn till miljö,kvalitet samt arbetsmiljö och på så sätt skapa en grund för ett förebyggande miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöarbete.

Vi ska använda våra naturresurser med omsorg samt sträva efter att följa kretsloppsprincipens fyra systemvillkor.

Vi ska genom en ständig dialog ställa miljö- och kvalitetskrav på våra affärspartners och på oss själva.

Vi ska hela tiden öka kompetensen och engagemanget hos våra anställda.

Vi ska fortlöpande förbättra oss och se myndigheternas lagar och förordningar samt övriga krav som en miniminivå.

Vi ska genom aktivt hälsofrämjande arbete bibehålla det höga frisktalet (antalet långtidsfriska) samt det låga antalet olycksfall och tillbud.

Vi ska hela tiden öka kompetensen och engagemanget hos våra anställda.

 

Denna kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy gäller för Kalles Bud &Transport i Norr AB

VD / Karl-Erik Ström